Downtown Eau Claire, Wisconsin

John Thurston, Cynthia Halfen, Jennifer Geiss